Cebuano Ang Biblia, Mga Buhat, Kapitulo 9. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=11027&pid=46&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Mga Buhat

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Juan Mga Buhat Roma

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Apan si Saulo, samtang nga nagapangusmo pa sa paghulga ug pagpamatay sa mga tinon-an sa Ginoo, miadto sa labawng sacerdote.

2 Ug nangayo kaniya ug mga sulat alang sa mga sinagoga sa Damasco, aron nga kong may hikit-an siya nga uban sa maong Dalan, mga lalake kun mga babaye, pagadad-on niya nga ginapus ngadto sa Jerusalem.

3 Ug sa nagalakat pa siya, nahatabo nga naghingabut siya sa Damasco; ug sa kalit gisidlakan siya sa libut niya sa usa ka kahayag nga gikan sa langit.

4 Ug sa napukan siya sa yuta, hingdunggan niya ang usa ka tingog, nga nagaingon kaniya: Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?

5 Ug siya miingon kaniya: Kinsa ba ikaw, Ginoo? Ug miingon siya: Ako mao si Jesus, nga ginalutos mo. Usa ka butang nga malisud kanimo, ang pagtindak mo batok sa mga espuela.

6 Ug sa nagakurog ug hingkulbaan siya, miingon: Ginoo, unsa ba ang buot mo nga pagabuhaton ko? Ug miingon kaniya ang Ginoo: Bumangon ka, ug sumulod sa ciudad ug igaingon kanimo ang imong kinahanglan nga pagabuhaton.

Mga Buhat 9:6 - Saul\'s Conversion
Saul\'s Conversion
7 Ug ang mga tawo nga nanguban kang Saulo, nanghunong nga nanghiugnok, nga sa pagkamatuod, nakadungog sa tingog, apan wala silay hingkit-an nga tawo.

8 Ug mibangon si Saulo gikan sa yuta, ug sa pagbuka niya sa iyang mga mata wala siya makakita bisan unsa; ug ilang giagak siya, ug gipasulod sa Damasco.

9 Ug sulod sa tolo ka adlaw wala siya makakita ug wala mokaon, bisan moinum.

10 Ug may usa ka tinon-an sa Damasco nga ginganlan si Ananias; ug ang Ginoo nag-ingon kaniya sa usa ka panan-awon: Ananias! Ug mitubag siya: Ania ako, Ginoo.

11 Ug ang Ginoo miingon kaniya: Tumindog ka ug umadto sa dalan, nga ginganlan Matul-id, ug pangitaa sa balay ni Judas ang usa nga ginganlan si Saulo nga taga-Tarso, kay ania karon, naga-ampo siya.

12 Ug sa panan-awon hingkit-an niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Ananias, nga misulod ug mitapion kaniya sa iyang kamot, aron makakita siya.

13 Apan mitubag si Ananias: Ginoo, daghang hingdunggan ko mahitungod niining tawohana, kong kapid-an nga mga kadautan ang gibuhat niya sa imong mga balaan sa Jerusalem.

14 Ug dinhi adunay pagbulot-an siya gikan sa mga pangulong sacerdote sa pagdakup sa tanan nga mga nagapanggilaba sa imong ngalan.

15 Apan ang Ginoo miingon kaniya: Umadto ka, kay kini siya maoy usa ko ka ginamiton nga pinili, nga magadala sa akong ngalan sa atubangan sa mga Gentil, ug sa mga hari, ug sa mga anak sa Israel.

16 Kay pakitaan ko siya sa daghang mga butang nga kinahanglan pagaantuson niya tungod sa akong ngalan.

17 Ug miadto si Ananias, ug misulod sa balay; ug sa iyang gipandungan siya sa iyang mga kamot, nag-ingon: Igsoong Saulo, ang Ginoong Jesus nga nagpakita kanimo sa dalan nga imong giagian, nagpaanhi kanako, aron makadawat ka sa igtatan-aw, ug mapuno ka sa Espiritu Santo.

18 Ug gilayon nangataktak sa iyang mga mata ang daw mga hingbis, ug gilayon nakakita siya; ug mitindog ug gibautismohan siya.

19 Mingkaon siya, ug nabaskug. Ug didto siya sa may pila ka adlaw uban sa mga tinon-an sa Damasco.

20 Ug gilayon gimantala niya sa mga sinagoga si Jesus, nga kini mao ang Anak sa Dios.

21 Ug ang tanang mga nagapatalinghug kaniya nanghitingala, ug nanag-ingon: Dili ba mao kini ang nagapasamok sa Jerusalem niadtong mga nagpanggilaba niining ngalana ug tungod niining tuyoa mianhi siya, aron sa pagguyod kanila nga ginapus ngadto sa mga pangulong sacerdote?

22 Apan si Saulo nagakabaskug pa gayud, ug nakapagubot sa mga Judio, nga nagapuyo sa Damasco, sa iyang pagpamatuod nga kini mao ang Cristo.

23 Ug sa nangagi ang daghan nga mga adlaw, nanagsabut ang mga Judio sa pagpatay kaniya.

24 Apan hingbaloan ni Saulo ang ilang tuyo. Ug ginabantayan nila ang mga pultahan sa adlaw ug sa gabii aron sa pagpatay kaniya.

25 Apan gikuha siya sa mga tinon-an sa kagabhion ug gipakanaug nila sa gawas sa kuta, nga gitonton nila sa usa ka bangkat.

26 Ug sa pag-abut niya sa Jerusalem, naninguha siya sa pagpakig-ipon sa mga tinon-an; ug nangahadlok ang tanan kaniya, kay sila wala managpanoo nga siya usa ka tinon-an.

27 Apan gikuha siya ni Bernabe, ug gihatud siya ngadto sa mga apostoles ug siya nagsugilon kanila, nga sa dalan nakakita siya sa Ginoo, ug nakigsulti kaniya; ug nga kini si Saulo misulti sa dakung kaisug sa Damasco sa ngalan ni Jesus.

28 Ug siya nagasulod ug nagagula sa Jerusalem uban kanila,

29 Ug nagawali nga walay katalaw sa ngalan sa Ginoo; ug nagapamulong ug nakiglantugi sa mga Judio nga Greciahanon; apan sila nagapaninguha sa pagpatay kaniya.

30 Ug sa pagkahibalo niini sa mga igsoon, gihatud siya hangtud sa Cesarea, ug gipadala siya ngadto sa Tarso.

31 Unya ang mga iglesia nakabaton ug pakigdait sa tibook nga Judea, ug Galilea, ug Samaria, nga gipalig-on sila; ug sa nagagawi sa kahadlok sa Ginoo, ug sa kalipay sa Espiritu Santo, mingsanay sila.

32 Ug nahitabo nga sa nagalibud si Pedro sa tanang dapit, nahiabut usab siya didto sa mga balaan nga nanagpuyo sa Lidda.

33 Ug hingpalgan niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Eneas, nga may walo na ka tuig nga nagahay-ad sa higdaanan, kay lulid siya.

34 Ug miingon kaniya si Pedro: Eneas, ginaayo ka ni Jesucristo; bumangon ka, ug hipusa ang imong higdaanan. Ug gilayon mibangon siya.

35 Ug hingkit-an siya sa tanang mga nagapuyo sa Lidda ug sa Sarona, ug namalik sila sa Ginoo.

36 Karon didto sa Joppe may usa ka tinon-an nga babaye, nga ginganlan si Tabita, nga kong hubaron, Dorcas. Kining babayehana puno sa mga maayong buhat, ug sa pagpanglimos nga ginabuhat niya.

37 Ug nahitabo nga niadtong mga adlawa, nagmasakiton siya ug namatay; ug sa human ang pagdigo kaniya, ilang gihaya siya sa usa ka sulod sa itaas.

38 Ug tungod kay ang Lidda haduol sa Joppe, ang mga tinon-an nga nakadungog nga didto si Pedro, nagapaadto kaniya ug duruha ka tawo sa pagpakilooy kaniya: Dili ka maglangan sa pag-ari kanamo.

39 Ug si Pedro mitindog ug miuban kanila. Ug sa pag-abut niya, ilang gihatud siya sa sulod sa itaas ug gipundokan siya sa tanan nga mga babaye nga balo, nga nanagpanghilak, ug nagapakita kaniya sa mga sinina ug mga panapton, nga tinahi ni Dorcas samtang siya uban pa kanila.

40 Apan gipagula silang tanan, ni Pedro, ug siya miluhod ug nag-ampo; ug sa paglingi niya sa minatay, miingon: Bumangon ka, Tabita. Ug gibuka niini ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, mibangon siya.

41 Ug gitunol ni Pedro ang iyang kamot kaniya, ug gipatindog siya; ug sa gitawag niya ang mga balaan ug mga babaye nga balo, iyang gipaatubang siya nga buhi.

42 Ug kini nabantug sa tibook nga Joppe, ug daghan ang mga mingtoo sa Ginoo.

43 Ug nahitabo nga napabilin siya sa daghang mga adlaw sa Joppe uban sa usa ka Simon nga magtatabas sa panit.

<< ← Prev Top Next → >>