Cebuano Ang Biblia, Juan, Kapitulo 1. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10998&pid=45&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Juan

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Lucas Juan Mga Buhat

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios.

2 Kini sa sinugdan kauban sa Dios.

3 Ang tanang mga butang gihimo niya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo.

4 Kaniya diha ang kinabuhi, ug ang kinbuhi mao ang kahayag sa mga tawo.

5 Ug ang kahayag nagadan-ag sa taliwala sa kangitngitan; ug ang kangit-ngitan wala makasabut kaniya.

6 May mianhi, pinadala gikan sa Dios, usa ka tawo kinsang ngalan mao si Juan.

7 Kini mianhi ingon nga saksi, aron magpamatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan managtoo pinaagi kaniya.

8 Siya dili mao ang kahayag, apan mianhi aron siya makapamatuod mahitungod sa kahayag.

9 Kadto mao ang matuod nga kahayag, nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga moanhi sa kalibutan.

10 Dinhi siya sa kalibutan, ug ang kalibutan gibuhat niya, ug ang kalibutan wala moila kaniya.

11 Sa mga iya mianhi siya, ug ang mga iya wala modawat kaniya.

12 Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nanagtoo sa iyang ngalan:

13 Nga nangatawo, dili sa dugo, bisan sa kabubut-on sa unod, bisan sa kabubuton sa tawo, kondili sa Dios.

14 Ug ang Pulong nahimong unod, ug nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya, himaya ingon nga sa bugtong Anak gikan sa Amahan, puno sa gracia ug sa kamatuoran.

15 Si Juan nagapamatuod mahitungod kaniya, ug misinggit nga nagaingon: Kini mao siya nga tungod kaniya ako nagaingon: Ang moanhi sunod kanako magauna kanako, kay siya una man kanako.

16 Kay ngatanan kita nakadawat sa iyang kahupnganan, ug sa gracia tungod sa gracia.

17 Kay ang Kasugoan gihatag pinaagi kang Moises; ang gracia ug ang kamatuoran miabut pinaagi kang Jesucristo.

18 Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon: ang bugtong Anak lamang nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya.

19 Ug kini mao ang pagpamatuod ni Juan, sa diha nga ang mga Judio nanagsugo gikan sa Jerusalem sa mga sacerdote ug mga Levita ngadto kaniya sa pagpangutana kaniya, Kinsa ba ikaw?

20 Ug siya mitug-anug wala maglimod; ug siya mitug-an, Ako dili mao ang Cristo.

21 Ug sila nanagpangutana kaniya: Kinsa man diay? Si Elias ba ikaw? Ug siya miingon: Dili. Ikaw ba ang mana-lagna? Ug siya mitubag: Dili.

22 Busa sila nanag-ingon kaniya: Kinsa man ikaw? aron makahatag kami ug tubag sa mga nagsugo kanamo. Unsay isulti mo mahitungod sa imong kaugalingon?

23 Siya miingon: Ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan: Tul-ira ninyo ang dalan sa Ginoo, sumala sa giingon ni Isaias nga manalagna.

24 Ug sila mga sinugo gikan sa mga Fariseo.

25 Ug sila nangutana kaniya ug nanag-ingon kaniya: Ngano man nga nagabautismo ikaw, kong ikaw dili mao ang Cristo, bisan si Elias, bisan ang manalagna?

26 Si Juan mitubag kanila nga naga-ingon: Ako nagabautismo sa tubig; sa taliwala ninyo nagatindog ang usa nga wala ninyo hiilhi.

27 Siya gayudnga nagasunod kanako, sa higut sa kang kansang sapin dili ako takus sa paghubad.

28 Kining mga butanga nangahimo sa Betania sa unahan sa Jordan, diin nagabautismo si Juan.

29 Saadlaw nga misunodsi Juan nakakita kang Jesus nga nagapadulong kaniya, ug miingon: Tan-awa, ang Cordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan!

30 Kini mao siya nga mahatungod kaniya ako miingon: Sunod kanako moanhi ang usa ka tawo nga mahimong una kanako, kay siya una kanako.

31 Ug ako wala makaila kanya; apan nga ikapaila siya sa Israel, tungod niini mianhi ako sa pagbautismo sa tubig.

32 Ug si Juan nagapamatuod nga nagaingon: Hingkit-an ko ang Espiritu nga mikunsad sama sa salampati gikan sa langit, ug kini mihunong sa ibabaw niya.

33 Ug ako wala makaila kaniya, apan ang nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig, miingon siya kanako: Kang kansa hingkit-an nimo ang Espiritu nga mokunsad ug mopuyo sa ibabaw niya, kini mao ang magabautismo sa Espiritu Santo.

34 Ug ako nakakita ug nakapamatuod nga kini mao ang Anak sa Dios.

35 Sa adlaw nga misunod didto na usab si Juan nagatindog, ug ang duha sa iyang mga tinon-an;

36 Ug siya mitan-aw kang Jesus samtang kini nagalakaw, ug miingon: Tan-awa, ang Cordero saDios!

Juan 1:36 - John Calls Jesus the Lamb of God
John Calls Jesus the Lamb of God
37 Ug ang duha ka tinon-an nakabati kaniya sa iyang pagsulti, ug sila ming-nunot kang Jesus.

38 Ug si Jesus milingi, ug nakakita kanilang nagsunod, ug miingon kanila: Unsay inyong gipangita? Ug sila nanag-ingon kaniya: Rabbi, (nga sa ato pa, kong hubaron, Magtutudlo), Hain ka magpuyo?

39 Iyang gidala siya kang Jesus. Si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon: Ikaw mao si Simon, ang anak ni Juan; Paga-nganlan ikaw Cefas (nga kong hubaron, Pedro).

40 Usa sa duha nga nakabati sa kang Juan nga nagsulti, ug misunod kaniya, mao si Andres, igsoon ni Simon Pedro.

41 lya una nga gipangita ang iyang igsoon nga si Simon, ug miingon kaniya: Hingkaplagan namo ang Mesias (nga kong hubaron, si Cristo).

42 Iyang gidala siya kang Jesus. Si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon: Ikaw mao si Simon, ang anak ni Juan; Paga-nganlan ikaw Cefas (nga kong hubaron, Pedro).

43 Sa adlaw nga misunod gituyo ni Jesus ang pag-adto sa Galilea, ug iyang hipalgan si Felipe; ug si Jesus miingon kaniya: Sumunod ka kanako.

44 Karon, si Felipe taga-Betsaida, sa lungsod ni Andres ug ni Pedro.

45 Si Felipe nakakaplag kang Natanael, ug miingon kaniya: Hingkaplagan namo siya, ang gisulat ni Moises sa Kasugoan, ug sa mga manalagna, si Jesus nga Nazaretnon, ang anak ni Jose.

46 Ug si Natanael miingon kaniya: May maayo bang butang nga mogula gikan saNazaret? Si Felipe miingon kaniya: Umari ka ug tan-awon mo.

47 Si Jesus nakakita kang Natanael nga nagapadulong kaniya, ug miingon mahitungod kaniya: Tan-awa, ang matuod gayud nga Israelihanon, nga kaniya walay limbong!

48 Si Natanael miingon kaniya: Diin mo ako hiilhi? Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Sa wala pa si Felipe magtawag kanimo, sa didto ikaw sa ilalum sa higuera, nakita ko ikaw.

49 Si Natanael mitubag kaniya: Rabbi, ikaw mao ang Anak sa Dios; ikaw Hari sa Israel.

50 Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Tungod sa akong pag-ingon kanimo, nakita ko ikaw sa ilalum sa higuera, mitoo ikaw? Makakita ka ug labi pang dagku nga mga butang kay niini.

51 Ug siya miingon kaniya: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Makita ninyo ang langit maabli ug ang mga manolonda sa Dios magakayab ug magakunsad sa ibabaw sa Anak sa tawo.
Juan 1:36 - John Calls Jesus the Lamb of God
John Calls Jesus the Lamb of God

<< Prev Top Next → >>