Cebuano Ang Biblia, Lucas, Kapitulo 4. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10977&pid=44&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Lucas

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Marcos Lucas Juan

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Ug si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan; ug gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan,

2 Nga gitintal sa yawa sulod sa kap-atan ka adlaw. Ug siya wala mokaon bisan unsa niadtong mga adlawa, ug gilayon sa pagkatapus niini, gigutom siya.

3 Ug miingon kaniya ang yawa: Kong ikaw mao ang Anak sa Dios sugoa kining bato nga mahimong tinapay.

4 Ug mitubag kaniya si Jesus, nga nagaingon: Nahasulat na: Dili sa tinapay lamang mabuhi ang tawo, kondili sa tanang pulong sa Dios.

5 Ug siya gidala sa yawa sa usa ka hataas nga bukid, ug gipakitaan siya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadiyut lamang nga panahon.

6 Ug miingon ang yawa kaniya: Kanimo igahatag ko ang pagbulot-an niining tanan, ug ang himaya nila: kay kini ginatugyan kanako; ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong buot pagahatagan.

7 Busa kong ikaw magsimbasa akong atubangan, ma-imo ang tanan.

8 Ug mitubag kaniya si Jesus ug nag-ingon: Pahawa ka sa akong atubangan, satanas; kay nahasulat na: Magsimba ka sa imong Ginoong Dios, ug kaniya lamang mag-alagad ikaw.

9 Ug gidala siya sa Jerusalem, ug gitungtung siya sa lantawanan sa templo ug giingon siya: Kong ikaw ang Anak sa Dios, umambak ka dinhi ngadto sa ubos;

10 Kay nahasulat na: Magsugo siya sa iyang mga manolonda mahitungod kanimo nga ikaw pagabantayan nila;

11 Ug ikaw pagasapnayon nila sa ilang mga kamot, aron dili mahapangdol ang imong tiil sa bato.

12 Ug si Jesus mitubag ug nag-ingon kaniya: Giingon na: Dili mo pagpanulayon ang Ginoo nga imong Dios.

13 Ug sa natapus ang tanang pagpanulay, ang yawa mibulag kaniya sulod sa usa ka panahon.

14 Ug mibalik si Jesus sa gahum sa Espiritu ngadto sa Galilea; ug nasangyaw ang iyang kabantugan sa tibook kayutaan nga nagalibut.

15 Ug siya nanudlo sa ilang mga sinagoga, nga ginahimaya sa tanan.

16 Ug miadto siya sa Nazaret, diin siya magatubo; ug ingon sa iyang nabatasan misulod sa sinagoga, sa adlaw nga igpapahulay; ug mitindog sa pagbasa.

17 Ug gihatag kaniya ang basahon ni Isaias nga manalagna; ug, sa nabuklad niya ang basahon, hingkit-an niya ang bahin nga didto nahasulat:

18 Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus; iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulob-ong kasingkasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag, ug sa pagpahiuli sa igtatan-aw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan,

19 Sa pagmantala sa nahimut-ang tuig sa Ginoo.

20 Ug gilukot niya ang basahon, ug giuli niya kini sa sulogoon, ug milingkod siya; ug ang mga mata sa tanan nga didto sa sinagoga gitutok kaniya.

21 Ug misugod siya sa pag-ingon kanila: Karong adlawa kining Kasulatan natuman sa inyong mga igdulungog.

22 Ug ang tanan naghatag kamatuoran kaniya, ug nanghitingala sa mga pulong sa gracia nga nanggula sa iyang baba, ug sila miingon: Dili ba mao kini ang anak ni Jose?

23 Ug siya miingon kanila: Sa walay duhaduha moingon kamo kanako niining sambingay: Mananambal, tambali ang imong kaugalingon; bisan unsang butang nga among hingdunggan nga nahitabo sa Capernaum, buhata usab dinhi sa imong kaugalingong yuta.

24 Ug siya miingon: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay manalagna nga nahimut-an sa kaugalingon niyang yuta.

25 Apan sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo nga may daghan nga mga babayeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias, sa nasirhan ang langit sa tolo ka tuig ug unom ka bulan, sa pagkaagi nga miabut ang usa ka dakung gutom sa tibook yuta,

26 Ug sa bisan kang kinsa kanila si Elias wala paadtoa gawas sa usa ka babayeng balo sa Sarepta sa Sidon.

27 Ug daghan ang mga sanlahon sa Israel sa panahon ni Eliseo nga manalagna; apan walay bisan kinsa kanila nga gihinloan, kondili si Naaman nga Siriahanon.

28 Ug ang tanan nga didto sa sinagoga, nangapuno sa kaligutgut sa pagpakadungog nila niining mga butanga.

29 Ug sila nanindog ug ilang gipapahawa siya ngadto sa gawas sa ciudad, ug gidala siya hangtud sa kinatumyan sa bukid diin nahimutang ang ilang lungsod, aron ila untang itukmod siya ngadto sa ubos.

30 Apan siya sa miagi sa taliwala nila, milakaw;

31 Ug milugsong siya padulong sa Capernaum, ciudad sa Galilea, ug nagapanudlo siya kanila sa adlaw nga igpapahulay:

32 Ug nanghibulong sila sa iyang pagtulon-an, kay may pagbulot-an ang iyang pulong.

33 Ug sa sinagoga may usa ka tawo nga adunay usa ka espiritu sa yawa nga mahugaw; ug siya misinggit sa makusog nga tingog.

34 Nga nagaingon: Oy, unsay labut namo kanimo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Hingbaloan ko kong kinsa ikaw, ang Balaan sa Dios,

35 Ug gibadlong siya ni Jesus, sa pag-ingon: Humilum ka, ug gumola kaniya. Ug sa tapus siya ilamba sa yawa sa taliwala, kini minggula kaniya sa walay kadautan nga nahimo kaniya.

36 Ug ang katingala miabut kanilang tanan, ug nagsinultihay ang usa ug usa kanila nga nagaingon: Unsa kining pulonga? kay sa may pagbulot-an ug gahum nagasugo siya sa mga espiritu nga mahugaw, ug sila nanggula.

37 Ug nasangyaw ang iyang kabantug sa tanang dapit sa tibook nga yuta nga nagalibut.

38 Ug mitindog siya gikan sa sinagoga, ug misulod sa balay ni Simon. Ug ang ugangang babaye ni Simon gitakboyan sa dakung hilanat; ug sila minghangyo kang Jesus tungod kaniya.

39 Ug mitindog siya nga nagdung-aw sa babaye ug gihinginlan niya ang hilanat, ug gihuwasan siya; ug gilayon mibangon siya ug mialagad kanila.

40 Ug sa nagakasalop na ang adlaw, ang tanan, sumala sa adunay mga masakiton sa nagakalainlaing sakit, nanagdala kanila ngadto kaniya, ug sa gitapion ang iyang mga kamot sa tagsatagsa kanila, nangaayo sila,

41 Ug ang mga yawa usab minggula gikan sa daghang mga tawo, nga nanagsinggit ug nanag-ingon: Ikaw mao ang Anak sa Dios. Ug sa nagabadlong kanila wala niya pasultiha sila, tungod kay nakaila sila nga siya mao ang Cristo.

42 Ug sa pagkaadlaw na, minggula siya, ug miadto sa usa ka kamingawan, ug ang mga panon sa katawohan nanagpangita kaniya ug nangadto kaniya, ug naghawid kaniya aron dili unta siya mobulag kanila.

43 Apan siya miingon kanila: Kinahanglan nga iwali ko ang maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga lungsod, kay tungod niini gipaanhi ako.

44 Ug siya nagwali sa mga sinagoga sa Galilea.

<< ← Prev Top Next → >>