Cebuano Ang Biblia, Marcos, Kapitulo 1. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10958&pid=43&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Marcos

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Mateo Marcos Lucas

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ang sinugdan sa Maayong Balita ni Jesucristo nga Anak sa Dios.

2 Ingon sa gisulat ni Isaias nga manalagna: Ania karon akong ginasugo ang akong sinugo sa atubangan sa imong nawong, nga magaandam sa imong dalan.

3 Ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan: Andama ninyo ang dalan sa Ginoo; tul-ira ninyo ang iyang mga agianan.

4 Mianhi si Juan, nga nagabautismo sa kamingawan, ug nagawali sa bautismo sa paghinulsol alang sa pagpasaylo sa mga sala.

5 Ug nangadto kaniya ang tanan nga taga-Judea, ug ang mga taga-Jerusalem, ug iyang gibautismohan silang tanan sa suba sa Jordan, sa nagsugid sa ilang mga sala.

6 Ug si Juan nagasul-ob sa mga balhibo sa camello, ug may usa ka bakus nga panit sa iyang hawak; ug nagakaon sa mga dulon ug dugos nga ihalas.

7 Ug siya nagwali sa pag-ingon: Sa ulahi nako moanhi ang labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan sa pagduko ug pagbadbad sa higut sa iyang sapin dili ako takus.

8 Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo.

9 Ug nahatabo niadtong mga adlawa, nga si Jesus miabut gikan sa Nazaret sa Galilea, ug gibautismohan siya ni Juan sa Jordan.

10 Ug gilayon sa paghaw-as niya sa tubig, hingkit-an niya nga nagisi ang mga langit, ug ang Espiritu nga ingon sa salampati mikunsad sa ibabaw niya.

11 Ug miabut ang usa katingog gikan sa mga langit: Ikaw mao ang akong Anak nga hinigugma, kanimo nalipay gayud ako.

12 Ug gilayon gipagula siya sa Espiritu ngadto sa kamingawan,

13 Ug didto siya sa kamingawan kap-atan ka adlaw nga gitintal ni satanas; ug siya uban sa mga mapintas nga mananap, ug ang mga manolonda nagaalagad kaniya.

14 Ug sa nabilanggo na si Juan, miabut si Jesus sa Galilea nga nagawali sa Maayong Balita sa gingharian sa Dios.

15 Ug nagaingon: Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Dios haduol na. Maghinulsol kamo ug tomoo kamo sa Maayong Balita.

16 Ug sa nagalakaw siya sa ubay sa dagat sa Galilea, hingkit-an niya si Simon ug si Andres, igsoon ni Simon, nga nagataktak sa usa ka pukot sa dagat, kay mga mananagat man sila.

17 Ug miingon si Jesus kanila: Numunot kamo kanako, ug pagabuhaton ko kamo nga mananagat sa mga tawo.

18 Ug gilayon gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mingnunot kaniya.

19 Ug sa nakalakat siya ug diyutay ngadto sa unahan, hingkit-an niya si Jacobo nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga iyang igsoon nga didto usab sa sakayan nagapuna sa mga pukot.

20 Ug gilayon iyang gitawag sila; ug gibiyaan nila sa sakayan ang ilang amahan nga si Zebedeo, kauban sa mga sinuholan, ug mingsunod sila kaniya.

21 Ug misulod sila sa Capernaum; ug gilayon sa adlaw nga igpapahulay misulod siya sa sinagoga ug nagtudlo.

22 Ug nanghibulong sila sa iyang pagtolon-an, kay siya nagatudlo kanila ingon nga adunay pagbulot-an, ug dili ingon sa mga escriba.

23 Ug gilayon sa ilang sinagoga may usa ka tawo nga nagabaton ug espiritu nga mahugaw, ug kini misinggit,

24 Nga nagaingon: Unsay labut namo kanimo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba sa paglaglag kanamo? Nahibalo ako kong kinsa ikaw, ang Balaan sa Dios.

25 Ug gibadlong siya ni Jesus, nga nagaingon: Humilum ka ug pumahawa kaniya.

26 Ug ang espiritu nga mahugaw, sa nagalubag kaniya, ug sa nakatuaw sa makusog nga tingog, mipahawa kaniya.

27 Ug ang tanan nanghibulong, sa pagkaagi nga nagpinangutan-anay sila sa pag-ingon: Unsa ba kini? Unsa ba nga bag-ong pagtolon-an kini? Kay sa may pagbulot-an nagasugo siya bisan sa mga espiritu nga mahugaw, ug sila nagasugot kaniya?

28 Ug gilayon nasangyaw ang iyang kabantug sa tibook nga kayutaan libut sa Galilea.

29 Ug gilayon sa paggula nila sa sinagoga, misulod sila sa balay ni Simon ug ni Andres, kauban ni Jacobo ug ni Juan.

30 Ug ang inahan sa asawa ni Simon nagahigda nga may hilanat, ug gilayon siya gisultihan nila mahitungod kaniya.

31 Ug siya miduol ug mikupot kaniya sa kamot ug nagbangon kaniya; ug dihadiha gihuwasan siya sa hilanat, ug siya nag-alagad kanila.

32 Ug sa pagkahapon, sa misalop na ang adlaw, ilang gidala kaniya ang tanang mga masakiton ug ang mga hingyawaan.

33 Ug ang tibook nga lungsod didto nanagtigum sa ganghaan.

34 Ug giayo niya ang daghang mga masakiton sa nagkalainlaing mga sakit ug gihinginlan niya ang daghang mga yawa, ug wala niya tugoti sila sa pagsulti, kay sila nakaila kaniya.

35 Ug sa pagkakaadlawon, sa layo pa ang kabuntagon mibangon siya ug milakaw ug miadto sa usa ka dapit nga mamingaw, ug didto nag-ampo.

36 Ug si Simon, ug ang mga kauban niya, mingsunod kaniya.

37 Ug sa hingkit-an siya, miingon sila kaniya: Ang tanan nagapangita kanimo.

38 Ug siya miingon kanila: Mangadto kita sa mga lungsod nga silingan aron magawali usab ako didto, ay alang niini mianhi ako.

39 Ug miadto siya sa ilang mga sinagoga sa tibook nga Galilea, nagawali ug nagahingilin sa mga yawa.

40 Ug miduol kaniya ang usa ka sanlahon, nga nagapakilooy kaniya, nagaluhod sa atubangan niya, ug nagaingon kaniya: Kong buot ka, arang mo ako mahinloan.

41 Ug si Jesus sa giabut ug kalooy mingtuy-od sa iyang kamot ug gihikap siya ug miingon kaniya: Buot ko, mag-mahinlo ka.

42 Ug dihadiha mipahawa ang sanla gikan kaniya ug nahinlo siya.

43 Ug si Jesus nagtugon kaniya sa hugot gayud, ug gilayon gipalakaw siya.

44 Ug nag-ingon kaniya: Magmatngon ka nga dili ka magsugilon bisan unsa kang bisan kinsa, kondili lumakaw ug magpakita ka sa sacerdote, ug maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo niadtong mga butang nga gisugo ni Moises, ingon nga usa ka pagpamatuod kanila.

45 Apan milakaw siya ug nagsugod sa dakung pagmantala ug pagpabantug sa nahitabo, sa pagkaagi nga wala na mahimo ni Jesus ang pagsulod nga dayag sa lungsod, kondili nagapabilin siya sa gawas, didto sa mga dapit nga mamingaw, ug sila nanagpanuol kaniya gikan sa tanang dapit.

<< Prev Top Next → >>