Cebuano Ang Biblia, Mateo, Kapitulo 27. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10956&pid=42&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Mateo

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Mateo Marcos

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Ug sa pagbanagbanag sa kabuntagon, ang tanang mga punoan sa mga sacerdote ug ang mga anciano sa lungsod nanagsabut batok kang Jesus, aron sa pagpatay kaniya.

2 Ug sa ilang gigapus siya, ilang gidala siya ug gitugyan kang Poncio Pilato nga gobernador.

3 Unya si Judas, ang nagtugyan kaniya, sa pagkakita niya nga gihukman si Jesus sa silot, nagbasul siya, ug giuli niya ang katloan ka book salapi sa mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga anciano,

4 Nga nagaingon: Nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Apan sila nag-ingon: Unsa may amo? ikaw ang mahibalo.

5 Ug sa gisalibay niya ang mga salapi sa templo, mipahawa siya; ug milakaw, ug nagbitay sa iyang kaugalingon.

Mateo 27:5 - Judas Hangs Himself
Judas Hangs Himself
6 Ug sa gikuha sa mga punoan sa mga sacerdote ang mga salapi, nag-ingon: Supak sa balaod nga igaipon kini sa bahandi sa mga halad, kay bili sa dugo.

7 Apan sa nagakasabut sila gipalit nila ang yuta sa magkokolon aron pagalubngan sa mga dumuloong.

8 Tungod niini kadtong yutaa ginganlan yuta sa dugo hangtud karong adlawa.

9 Unya natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna, nga nagaingon: Ug gikuha nila ang katloan ka salapi, ang bili niya nga ilang gipabilihan, ang gibutangan ug bili sa pipila sa mga anak ni Israel.

10 Ug ilang gibayad kanila alang sa yuta sa magkokolon, ingon sa gisugo kanako sa Ginoo.

11 Karon si Jesus nagatindog didto sa atubangan sa gobernador, ug gipangutana siya sa gobernador sa pag-ingon: Ikaw ba ang Hari sa mga Judio? Si Jesus miingon kaniya: Giingon mo.

12 Ug sa ginasumbong siya sa mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga anciano, wala siya motubag.

13 Unya si Pilato miingon kaniya: Wala ba ikaw makadungog sa daghang mga butang nga ginapamatud-an nila batok kanimo?

14 Ug siya wala motubag kaniya bisan usa lamang ka pulong; nahibulong ug daku ang gobernador.

15 Karon adunay batasan ang gobernador sa pagbuhi alang sa katawohan usa ka binilanggo sa adlaw sa fiesta, kong kinsa ang buot nila nga buhian.

16 Ug unya may usa ka binilanggo nga bantug nga ginganlan si Barrabas.

17 Busa sa diha nga nanagkatigum na sila, miingon kanila si Pilato: Kinsa ba ang buot ninyo nga pagabuhian ko kaninyo, si Barrabas ba kun si Jesus, ang ginganlan si Cristo?

18 Kay iyang hingbaloan nga tungod sa kasina ilang gitugyan siya.

19 Ug samtang nagalingkod siya sa lingkoranan sa hukmanan, gipasugoan siya sa iyang asawa sa pag-ingon: Dili ka maghilabut nianang matarung, kay karong adlawa daghan ang giantus ko sa damgo tungod kaniya.

20 Karon, ang mga punoan sa mga sacerdote ug mga anciano nag-uloulo sa katawohan, aron pangayoon nila si Barrabas, ug pagalaglagon si Jesus.

21 Apan ang gobernador, sa mitubag kanila, miingon: Kinsa ba kanila nga duha ang buot ninyo nga ako kaninyong pagabuhian? Ug sila miingon: Si Barrabas!

22 Si Pilato nag-ingon kanila: Busa, unsa ba ang pagabuhaton ko kang Jesus, nga ginganlan si Cristo? Ang tanan nagaingon kaniya: Ilansang siya sa cruz!

23 Ug ang gobernador nag-ingon: Ngano, unsa ba ang kadautan nga gibuhat niya? Apan sila nanagsinggit pa gayud pag-ayo nga nagaingon: Ilansang siya sa cruz.

24 Apan sa hingkit-an ni Pilato nga wala siyay dag-anan kondili nga nagadugang hinoon ang kasaba, mikuha siya sa tubig ug nanghunaw sa iyang mga kamot sa atubangan sa katawohan, nga nagaingon: Ako walay sala sa dugo niining matarung; kamo ang mahibalo.

25 Ug mitubag ang tanang katawohan ug miingon: Mahulog ang iyang dugo kanamo, ug sa among mga anak.

26 Unya iyang gibuhian alang kanila si Barrabas; apan si Jesus iyang gihampak ug gitugyan aron igalansang sa cruz.

27 Unya gidala si Jesus sa mga sundalo sa gobernador ngadto sa pretorio, ug gilikusan siya sa tibook nga pundok.

28 Ug gihuboan siya ug gisul-oban sa usa ka habol nga mapula.

29 Ug nanagsalapid sila ug usa ka purongpurong nga tonokon, ug gisul-ob nila sa iyang ulo, ug usa ka bagakay sa iyang kamot nga too; ug nagluhodluhod sila sa atubangan niya, nanagyubit kaniya, nga nagaingon: Maghimaya, hari sa mga Judio!

30 Ug ilang gilud-an siya, ug gikuha nila ang bagakay ug gibunalan siya sa iyang ulo.

31 Ug siya sa human nila bugalbugali, ilang gihuboan siya sa kupo, ug gisul-oban sa iyang kaugalingong mga saput, ug gidala siya aron igalansang sa cruz.

32 Ug sa minggula sila sa lungsod, hingsugatan nila ang usa ka taga-Cirene, nga ginganlan si Simon, ug kini gipugos nila aron magapas-an sa cruz niya.

33 Ug sa ming-abut sila sa usa ka dapit nga ginganlan, Golgota, nga kong hubaron, dapit sa usa ka bagolbagol,

34 Ilang gipainum siya sa suka nga sinaktan sa apdo; ug sa hingtilawan niya wala siya mobuot pag-inum.

35 Ug unya sa ilang nalansang siya sa cruz, ilang gipanagbahinbahin ang iyang mga saput, pinaagi sa rifa, aron matuman ang giingon sa mga manalagna: Ilang gipanagbahinbahin kanila ang akong mga saput, pinaagi sa rifa.

36 Ug nanglingkod sila ug nagbantay kaniya didto.

37 Ug gibutang nila sa ibabaw sa iyang ulo ang ilang sumbong nga nahasulat: KINI MAO SI JESUS, ANG HARI SA MGA JUDIO.

38 Unya gilansang nila sa cruz uban kaniya ang duha ka tulisan, ang usa sa too ug ang usa sa wala.

39 Ug ang mga nanagpanlabay didto nanagpasipala kaniya ug nagyangoyango sa ilang mga ulo.

40 Ug nanag-ingon: Ikaw nga magaguba sa templo, ug magapatindog kaniya sa ikatolo ka adlaw, magluwas ka sa imong kaugalingon. Kong ikaw mao ang Anak sa Dios, manaug ka sa cruz.

41 Ug sa mao usab nga pagkaagi nanagbiaybiay kaniya ang mga punoan sa mga sacerdote, kauban sa mga escriba ug mga anciano, nga nagaingon:

42 Sa uban nagluwas siya, sa iyang kaugalingon dili arang makaluwas. Kong siya mao ang hari sa Israel, manaug siya karon sa cruz, ug motoo kita kaniya.

43 Nagasalig siya sa Dios. Luwason karon niya siya, kong iyang nahamut-an siya, kay siya nag-ingon: Ako Anak sa Dios.

44 Ug sa mao nga pagkaagi gipasipalahan usab siya sa mga tulisan nga gilansang sa cruz uban kaniya.

45 Ug sukad sa ikaunom ka takna miabut ang kangitngit sa tibook nga yuta hangtud sa ikasiyam ka takna.

46 Ug sa haduol na ang ikasiyam ka takna, misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon: Eloi, Eloi, lama sabactani? Nga kong hubaron: Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?

47 Ug ang uban sa mga nagatindog didto, sa pagkadungog nila, nanag-ingon: Kini nagatawag kang Elias.

48 Ug gilayon midalagan ang usa kanila, ug mikuha ug usa ka esponja, ug gihumod kini sa suka, ug sa gitaud sa usa ka tukon, gipainum kaniya.

49 Apan ang uban nanag-ingon: Pasagdi, tan-awon ta kong moanhi ba si Elias sa pagluwas kaniya.

50 Ug si Jesus misinggit pag-usab sa makusog nga tingog ug nagtugyan sa iyang espiritu.

51 Ug ania karon ang tabil sa templo napikas gikan sa ibabaw hangtud sa ubos, ug ang yuta nauyog, ug nangabuak ang mga batong bantilis.

52 Ug nangaukab ang mga lubnganan, ug daghan nga lawas sa mga balaan nga nangatulog, nangabanhaw.

53 Ug sa nanggula sa mga lubnganan, sa tapus sa iyang pagkabanhaw, nangadto sila sa ciudad nga balaan, ug nanagpakita sa daghan.

54 Ug ang centurion ug ang mga kauban niya didto sa pagbantay kang Jesus, sa nasud-ong nila ang linog ug ang mga butang nga nagakahatabo, nangahadlok sila pag-ayo nga nagaingon: Matuod gayud nga kini mao ang Anak sa Dios.

55 Ug didto nagatan-aw sa halayo ang daghang mga babaye nga nanagsunod kang Jesus sukad sa Galilea sa pag-alagad kaniya.

56 Ang uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jacobo ug ni Jose, ug ang inahan sa mga anak ni Zebedeo.

57 Ug sa pagkahapon, miabut ang usa ka tawong dato nga gikan sa Arimatea, nga ginganlan si Jose, tinon-an usab ni Jesus.

58 Kini miadto kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya si Pilato nagsugo nga ihatag kaniya ang lawas.

59 Ug sa gikuha ni Jose ang lawas, giputos niya sa usa ka mahinlo nga panaptong lino.

60 Ug gibutang niya sa kaugalingon niyang lubnganan nga bag-o, nga kinalot niya sa bato nga bantilis. Ug gipaligid niya ang usa ka dakung bato paingon sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya.

61 Ug didto si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria nanaglingkod sa atbang sa lubnganan.

62 Karon, sa pagkaugma nga mao ang adlaw nga sunod sa adlaw sa pangandam, ang mga punoan sa mga sacerdote, ug ang mga Fariseo nanagtingub ngadto kang Pilato,

63 Sa pag-ingon: Ginoo, nahinumdum kami nga kadtong malimbongon sa buhi pa, nag-ingon: Sa human sa tolo ka adlaw mabanhaw ako.

64 Busa, magsugo ka nga lig-onon ang lubnganan hangtud sa ikatolo ka adlaw, tingali kong moanhi ang iyang mga tinon-an sa kagabhion ug ilang pagakawaton siya ug manag-ingon sila sa lungsod: Nabanhaw siya gikan sa mga minatay, ug ang naulahi nga kasaypanan magalabi pa kadautan kay sa nahauna.

65 Si Pilato miingon kanila: Anaay mga bantay; adtoa ninyo, lig-ona pag-ayo kutob sa inyong mahimo.

66 Mao nga giadto nila, ug gilig-on pag-ayo ang lubnganan, nga gipatikan ang bato, ang mga bantay uban kanila.

<< ← Prev Top Next → >>