Cebuano Ang Biblia, Mateo, Kapitulo 21. is available here: https://www.bible.promo/chapters.php?id=10950&pid=42&tid=2&bid=4
Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Mateo

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Mateo Marcos

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Ug sa nahiduol sila sa Jerusalem ug ming-abut sa Betfage, haduol sa bukid sa mga Olivo, si Jesus nagsugo sa duha sa iyang mga tinon-an,

2 Nga nagaingon kanila: Umadto kamo sa lungsod nga anaa sa atubangan ninyo, ug gilayon, hingkaplagan ninyo ang usa ka asna nga gihigut, ug ang usa ka nati uban kaniya; hubari ninyo ug dad-a sila kanako.

3 Ug kong adunay mosulti kaninyo sa bisan unsa, mag-ingon kamo kaniya: ang Ginoo nagakinahanglan kanila; ug gilayon igapadala sila.

4 Karon kini nahatabo aron matuman ang gisulti sa manalagna nga nagaingon:

5 Ingnon ninyo ang anak nga babaye ni Sion; Ania karon, ang imong Hari nagaanhi kanimo nga maaghup ug nagakabayo sa usa ka asna, ug usa ka nati nga anak sa asna.

6 Ug nangadto ang mga tinon-an ug gibuhat nila ingon sa gisugo kanila ni Jesus.

7 Ug gidala nila ang asna ug ang nati, ug gihapinan nila sa ilang mga kupo, ug siya mikabayo kaniya.

8 Ug ang kadaghanan sa mga tawo nanagpamuklad sa ilang mga bisti sa dalan, ug ang uban namutol sa mga sanga sa mga kahoy, ug gipangatag nila sa dalan.

9 Ug ang mga panon sa katawohan nga nanagpanguna kaniya, ug ang mga nanagsunod, nanagsinggit nga nagaingon: Hosanna sa Anak ni David! Dalayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo! Hosanna sa kahitas-an!

Mateo 21:9 - Palm Sunday Entry by Jesus
Palm Sunday Entry by Jesus
10 Ug sa misulod si Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibook nga ciudad, nga nagaingon: Kinsa kini?

11 Ug ang mga panon sa katawohan nanag-ingon: Kini mao si Jesus, ang manalagna nga Nazaretnon sa Galilea.

12 Ug misulod si Jesus sa templo sa Dios, ug giabug niya paingon sa gawas ang tanang mga nagabaligya ug mga nagapalit sa templo; ug gipukan niya ang mga lamesa sa mga mag-iilis sa salapi, ug ang mga lingkoranan sa mga nagabaligya sa mga salampati;

13 Ug nag-ingon kanila: Nahisulat na: Ang akong balay paganganlan balay sa pag-ampo; apan ginabuhat ninyo nga lungib sa mga tulisan!

14 Ug miduol kaniya ang mga buta ug mga bakul sa templo, ug iyang giayo sila.

15 Apan sa hingkit-an sa mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga escriba ang mga katingalahan nga iyang gibuhat, ug ang mga bata nga nagahugyaw sa templo nga nanag-ingon: Hosanna sa Anak ni David! sila nanagpanuyo pag-ayo.

16 Ug nanag-ingon kaniya: Hingdunggan mo ba kining ginaingon nila? Si Jesus miingon kanila: Oo. Wala ba gayud ninyo hibasahi: Sa baba sa mga bata ug sa mga nagasuso, gihingpit mo ang pagdayeg?

17 Ug iyang gibiyaan sila, ug migula siya sa gawas sa ciudad ngadto sa Betania, ug mipahulay didto.

18 Ug sa pagkabuntag, sa mibalik siya sa ciudad gigutom siya.

19 Ug sa hingkit-an niya ang usa ka kahoy nga higuera diha sa daplin sa dalan, iyang giduol ug wala siyay hingkit-an kaniya bisan unsa kondili mga dahon lamang. Ug gipamulongan niya: Wala na gayud ing bunga nga mogula kanimo bisan kanus-a pa! Ug dihadiha nalaya ang kahoy nga higuera.

20 Ug sa hingkit-an kini sa mga tinon-an nanghibulong sila, nga nagaingon: Pagkakalit nga nalaya ang kahoy nga higuera?

21 Ug sa mitubag si Jesus nag-ingon kanila: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, kong may pagtoo kamo ug dili magduhaduha, dili lamang mahimo ninyo kini sa kahoy nga higuera, kondili usab hangtud sa mga bukid mag-ingon kamo: Matumpag ka, ug lumayat ka sa dagat, ug kini mahimo.

22 Ug ang tanang mga butang nga inyong pangayoon sa pag-ampo, kong kamo adunay pagtoo, madawat ninyo.

23 Ug sa misulod siya sa templo, ang mga punoan sa mga sacerdote ug mga anciano sa lungsod mingduol kaniya sa nagapanudlo pa siya, nga nagaingon: Tungod sa unsa nga pagbulot-an nagabuhat ikaw niining mga butanga? Ug kinsa ba ang nagahatag kanimo niining pagbulot-an?

24 Ug sa mitubag si Jesus miingon kanila: Ako usab mangutana kaninyo sa usa ka butang nga kong inyo akong saysayan, ako usab magasaysay kaninyo kong sa unsa nga pagbulot-an gibuhat ko kining mga butanga.

25 Ang bautismo ni Juan, diin ba gikan? Gikan sa langit, kun sa mga tawo ba? Ug sila nagatolotimbang sa ilang kaugalingon nga nagaingon: Kong mag-ingon kita: Sa langit, magaingon siya kanato: Ngano man nga wala ninyo siya pagtohoi?

26 Apan kong mag-ingon kita: Sa mga tawo, mahadlok kita sa panon sa katawohan, kay ang tanan nagaila kang Juan ingon nga manalagna.

27 Ug mitubag sila kang Jesus, ug miingon: Wala kami manghibalo. Siya miingon usab kanila: Ug ako usab dili magsaysay kaninyo kong sa unsa nga pagbulot-an nga ginahimo ko kining mga butanga.

28 Apan unsay hunahuna ninyo? Usa ka tawo adunay duha ka anak nga lalake; ug sa miduol siya sa nahauna, nag-ingon: Anak, umadto ka sa pagbuhat karon sa akong parrasan.

29 Ug siya mitubag ug miingon: Dili ako buot; apan unya sa nakahinulsol, miadto.

30 Ug sa miduol sa ikaduha, giingon niya sa mao usab nga pagkaagi. Ug kini siya, sa mitubag, nag-ingon: Ako moadto, Ginoo; apan wala moadto.

31 Kinsa kanilang duha ang nagbuhat sa kabubut-on sa ilang amahan? Nanag-ingon sila: Ang nahauna. Nagaingon kanila si Jesus: Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga bigaon magasulod pag-una kaninyo sa gingharian sa Dios.

32 Kay mianhi si Juan kaninyo sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo managtoo kaniya; apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga bigaon nanagtoo kaniya; ug kamo, sa hingkit-an ninyo kini, wala ngani kamo managhinulsol bisan na lamang sa ulahi aron sa pagtoo kaniya.

33 Patalinghugi ninyo ang lain nga sambingay: May usa ka tawo nga pangulo sa panimalay nga nakatanum sa usa ka parrasan, ug gipalikusan niya sa usa ka koral, ug iyang gipakalutan sa usa ka pug-anan, ug gipatindogan sa usa ka torre, ug gipaabangan niya sa pila ka mag-uuma, ug milangyaw siya sa laing yuta.

34 Ug sa haduol na ang panahon sa tingbunga, gipaadtoan niya sa iyang mga ulipon ang mga mag-uuma sa pagdawat sa iyang mga abut.

35 Ug gidakup sa mga mag-uuma ang iyang mga ulipon; ang usa gihampak nila, ang usa gipatay, ug ang usa gibato.

36 Gipaadtoan na usab niya sa ubang mga ulipon nga labi pa kadaghan kay sa mga nahauna, ug ilang gibuhatan sila sa mao usab nga pagkaagi.

37 Ug sa katapusan iyang gipaadtoan sila sa iyang anak, nga nagaingon: Ang akong anak pagatahuron nila.

38 Apan ang mga mag-uuma, sa hingkit-an nila ang anak, nasig-ingon sila sa ilang kaugalingon: Kini mao ang manununod, umari kamo, patyon ta siya, ug angkonon ta ang iyang panolondon.

39 Ug ilang gidakup siya, ug giabug nila sa gawas sa parrasan, ug gipatay nila.

40 Busa kong moanhi ang tag-iya sa parrasan, unsay pagabuhaton niya niadtong mga mag-uuma?

41 Sila nagaingon kaniya: Ang mga dautan pagalaglagon niya sa dinautan gayud, ug iyang pagapaabangan ang parrasan sa laing mga mag-uuma nga magahatag kaniya sa mga bunga sa ilang mga panahon.

42 Si Jesus nagaingon kanila: Wala ba ninyo hibasahi sa mga Kasulatan: Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kini nahimong pangulo nga bato sa pamag-ang, sa Ginoo nagagikan kini, ug makapahibulong ba sa atong mga mata?

43 Busa nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, ug igahatag sa usa ka nasud nga makapamunga sa mga bunga niya.

44 Ug kadtong mahulog sa ibabaw niining bato, mangabuak sa tinipiktipik; apan kong kinsa ang mahulogan niya, pagatibulaagon siya sama sa abug.

45 Ug sa hingdunggan sa mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga Fariseo ang iyang mga sambingay, hingsabutan nila nga nagasulti siya mahitungod kanila.

46 Ug sa nagtinguha sila sa pagdakup kaniya, nahadlok sila sa mga panon sa katawohan kay ilang ginapakamanalagna siya.

<< ← Prev Top Next → >>